Sweeping Woman

Sweeping Woman

Czech Republic 2007